ROQUETA ORIGEN SLU, l’administrador de la pàgina web, en endavant ROQUETA, és el titular del LLOC WEB https://vinotecaorigen.com.

Degut al contingut i a la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació hauran d’omplir el formulari de contacte i els que vulguin adquirir els productes oferts en aquest web, s’hauran de registrar en el formulari d’USUARIS/CLIENTS, que s’obté completant el formulari de COMPRA. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en aplicació de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, de 27 d’abril de 2016, i l’LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, de 5 de desembre, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002 LSSI-CE, Llei 9/2014 General de Telecomunicacions, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.

En referència als drets i llibertats fonamentals dels interessats que requereixen la protecció de les seves dades personals, en particular d’aquells interessats menors de 14 anys, el Reglament General-UE-2016/679, en el seu article 6, apartat f, i l’article 7 de l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, estableixen que aquests no puguin atorgar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals. En aquests casos hauran de ser els seus representants legals (pares o tutors) els que hagin de fer-ho en nom seu, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys, moment en què sí seria lícit el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:
El LLOC WEB: https://vinotecaorigen.com, del qual ROQUETA n’és l’Administrador, es dedica a la venda i comercialització online dels seus vins.

Per la Llei 20/1985, BOE-A-1985-18553, article, 15. apartat, b,en activitats de promoció no són permesos ni l'oferiment ni el tast gratuït de begudes alcohòliques. Apartat, c, tampoc no s'hi ha de permetre l'accés a menors d'edat no acompanyats de persones majors d'edat.

Article,16.2, En les visites als centres de producció, elaboració i distribució de begudes alcohòliques, no es pot ni oferir ni fer tastar els productes als menors d'edat.

Article,17.1, ni en els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en altres llocs públics no és permès de vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de divuit anys (18)

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:
Els preus exposats que s’indiquen al LLOC WEB inclouen l’IVA a tots els seus vins. El preu dels enviaments a la Península serà gratuït per a comandes de compres superiors a 75 euros. Per a comandes amb un valor inferior, les despeses d'enviament són de 5,95 Euros.
En el cas de Balears, l'entrega de comandes és gratuïta per a comandes superiors a 120 Euros. Per comandes que no superin aquest import, les despeses d'enviament són de 12 Euros.

3. FORMALITZACIO DE COMANDES:
Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús web i la confirmació del procés de compra a l’apartat el MEU CISTELL, l’administrador de la pàgina Web, https://vinotecaorigen.com, enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT confirmant els detalles dels productes adquirits.
Junt amb la comanda, el Client rebrà un tiquet de compra. En cas de voler una factura amb NIF/CIF o altres dades de facturació, aquesta es pot sollicitar per un dels mitjans habilitats (email, telèfon o formulari de contacte).

4. FORMA DE PAGAMENT.
L’USUARI/CLIENT pagarà amb la moneda d’euro (€) en el moment en què realitza la comanda del producte.
Aquest LLOC WEB compleix amb la normativa PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) d’obligat compliment per a tots aquells Webs que emmagatzemen, gestionen i processen informació financera sensible, com dades de targetes bancàries.
L’USUARI/CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament TARGETA DE DÈBIT, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRES i PAY PAL.
L’USUARI/CLIENT haurà de notificar a l’administrador del lloc web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic vinoteca@vinotecaorigen.com, o per via telefònica, +34 670 386 974, en el menor termini de temps possible per a què l’administrador pugui realitzar les gestions pertinents.

5. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES:
El plaç d'entrega és d'1-2 dies laborables , després de la preparació de la comanda, i de 2-3 dies laborables per a Balears. Si la comanda s'efectua abans de les 11h del matí del dia en curs (dia hàbil), es prepara i s'entrega el mateix dia a la missatgeria. Les comandes que arribin més tard de les 11h, es preparen el següent dia hàbil. Un endarreriment en la preparació o subministrament no serà motiu de penalització.
L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l’USUARI/CLIENT en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web n’informarà els seus USUARIS/ CLIENTS així que en tingui coneixement.
Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en què es posa el producte a disposició de l'USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per al sistema d’enviament.
No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició de l'USUARI/CLIENT dins el termini i no s’hagi pogut lliurar per causa imputable a l'USUARI/CLIENT.
Quan la comanda estigui preparada, se li enviarà un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT notificant-li que la seva comanda està preparada per entregar a la missatgeria per tal que pugui seguir el transcurs de la comanda.
5.1. LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE:
Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT es troba absent, el repartidor deixarà un comprovant indicant com ha de procedir per recollir la comanda o se'l contactarà per indicar com procedir per l'entrega. L'administrador de la pàgina web contracta, com a part del servei de lliurament, a una empresa de missatgeria o transporte, els quals garantiran que el lliurament es produeixi.
Si passats 5 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'USUARI/CLIENT s'haurà de posar en contacte amb l'administrador de la pàgina web.
En el cas que l'USUARI/CLIENT no procedeixi així passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l'USUARI/CLIENT haurà fer-se càrrec de les despeses d'enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associades.
Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua de la comanda, ROQUETA, iniciarà una investigació que endarrerirà el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador d'aquest web solucionarà amb el client.
5.2. DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT:
L'USUARI/CLIENT haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del repartidor que, en nom de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sollicitat. Si, un cop revisada la comanda, l'USUARI/CLIENT detecta qualsevol incidència com indicis de què ha estat manipulada o qualsevol desperfecte causat en aquesta durant l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho el més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, al telèfon: +34 670 386 974, o per correu electrònic: vinoteca@vinotecaorigen.com.

6. DEVOLUCIÓ O DESSISTIMENT:
6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESSISTIMENT
En atenció al Reial Decret legislatiu 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, els productes comprats en aquest lloc web es podran tornar i reemborsar sempre que l’USUARI/CLIENT comuniqui a l’administrador la seva intenció de fer-ho. Disposarà de 14 dies des de la recepció del producte/s adquirit/s fins a la devolució i arribada a les installacions de ROQUETA.
El dret de desistiment no serà aplicable, en atenció a l’article 103 de la Llei 3/2014, quan es donin els següents supòsits:
b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
c) El subministrament de béns confeccionats d’acord a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
f) El subministrament de béns que després del seu lliurament, i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.
L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents:
1.- El producte ha d’estar en el mateix estat en el que es va lliurar i n’haurà de conservar el seu embalatge i etiquetat original.
2.- L’enviament s’ha de fer emprant la mateixa caixa o embolcall en el que va ser rebut per protegir el producte.
3.- En cas que no es pugui retornar amb l’embolcall amb el que es va lliurar, l’USUARI/CLIENT haurà de retornar-lo amb un embolcall protector per a què el producte arribi a l’administrador del lloc web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.
4.- S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament o factura emesa dins l’embolcall on, a més, s’expliqui el motiu de la devolució.
Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució aniran a càrrec de l’USUARI/CLIENT.
Per procedir amb una devolució, s’han de seguir els passos següents:
N’haurà d’Informar a la major brevetat en el lliurament, indicant que vol tornar el producte. La informació es pot comunicar per telèfon: +34 670 386 974, o al correu electrònic; vinoteca@vinotecaorigen.com.
L’USUARI/CLIENT ha de tornar els productes mitjançant el mateix sistema utilitzat per al lliurament.
La devolució la pagarà l’USUARI/CLIENT. L’administrador de la pàgina web accepta i tracta les devolucions a l’empara de les Lleis espanyoles i de les comunitàries de la UE, anteriorment esmentades.

7. REEMBORSAMENT A L’USUARI:
Devolució dels diners, si ho desitja, en articles no demanats expressament fora de catàleg. Aquest dret no és d’aplicació en els productes sollicitats de manera específica amb articles personalitzats.
Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà també a l'USUARI/CLIENT les despeses corresponents.
L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema emprat per fer el pagament. El retorn de la devolució al compte o targeta de l’USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i de l’entitat emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:
Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MANRESA, Partit Judicial de SANTA MARIA D’HORTA D’AVINYÓ, ciutat origen de ROQUETA, titular del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.
També per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, al seu article 40.5, per la que s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, al seu article 5.1, relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

9. POLITICA DE PRIVACITAT
ROQUETA, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, per a què l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web a fi de poder-los transmetre a d’altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça: MASIA ROQUETA, Codi Postal: 08297, Localitat: SANTA MARIA D'HORTA D'AVINYÓ, Província: BARCELONA, Correu electrònic: vinoteca@vinotecaorigen.com, adjuntant una fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.