TERMES I CONDICIONS D’ÚS WEB

Els presents termes i condicions d’Ús i Política de Privacitat regulen l’ús, de conformitat amb la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del LLOC WEB: https://vinotecaorigen.com, de la qual ROQUETA ORIGEN, SLU, en endavant ROQUETA, amb NIF: B-65206708, Registre Mercantil de: BARCELONA, Tom: 41554, Foli: 39, S8, Full: B-388532, i Domicili a: MASIA ROQUETA, Codi Postal: 08297, Localitat: SANTA MARIA D'HORTA D'AVINYÓ, Província: BARCELONA, n’és titular.

1.INFORMACIÓ SOBRE LA PÀGINA WEB:

El LLOC WEB https://vinotecaorigen.com, del qual n’és titular i administrador ROQUETA, és una botiga online de venda de vins propis de 12 varietats originals.

1.1. PUBLICITAT AL WEB:

El Web: https://vinotecaorigen.com, podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a incloure’l al Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. ROQUETA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

2. DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA WEB:

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sollicitades per tots els seus USUARIS/CLIENTS en el menor temps possible.

Tot i això, en ocasions i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina, com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la celeritat oferta finalment als USUARIS/CLIENTS difereixi de la rapidesa inicialment oferta per l’administrador del web en satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

En el supòsit de què la gestió de la venda no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la comanda s’informarà a l’USUARI/CLIENT de l’anullació total de la mateixa.

3. SEGURETAT WEB:

L'administrador de la pàgina web compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits a 256 bits, que garanteixen que només sigui intelligible i comprensible pel dispositiu de l'USUARI i el del LLOC WEB. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, "Secure Socket Layer", el predecessor del protocol TLS, "Transport Layer Security", es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures a través d’una xarxa de comunicació, comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra, assegurant:

1. Que l’USUARI/CLIENT està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web, i no a qualsevol altre que intenti fer-se passar per aquest.

2. Que entre l’USUARI/CLIENT i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmetin xifrades, evitant-ne la seva possible lectura o manipulació per part de tercers.

4. ACCÉS I ESTÀNCIA AL WEB:

4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:

Els USUARIS/CLIENTS són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguen pel mateix, i després d’haver-hi accedit.

Com a conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina i de tercers de:

1.- Les conseqüències que se’n puguin derivar de l’ús amb finalitats o efectes illícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no en nom seu de manera oficial.

2.- Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir-ne el normal gaudi per part d’altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com d’eliminar-los, limitar-los o impedir-ne el seu accés, de manera temporal o definitiva, així com de denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareguin en el present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

a.- Que l’accés al LLOC WEB i/o a les pàgines web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.

b.- Que el contingut o software al que els USUARIS/CLIENTS accedeixin a través del web o dels webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, o causi algun altre tipus de perjudici.

c.- L’aprofitament que els USUARIS/CLIENTS puguin fer per als seus propòsits personals de la informació o continguts del LLOC WEB, o dels webs d’enllaç.

5. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d’ús cada cop que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible i lliurement accessible per totes les consultes que hi vulguin fer.

6. LA NOSTRA RESPONSABILTAT WEB:

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De l’ús que els USUARIS/CLIENTS puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intellectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

2. Dels eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o de la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa, faciliti a l’USUARI/CLIENT.

3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els USUARIS/CLIENTS puguin accedir des d’enllaços inclosos al LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència de què aquests tercers puguin estar vinculats a l’administrador de la pàgina web per via contractual.

5. De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al LLOC WEB, essent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec, o bé installar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objectiu d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

a.- Errors o endarreriments en l’accés al LLOC WEB per part de l’USUARI/CLIENT a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda de productes. La lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències es deguin a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.

b.- Errors o incidències que puguin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

c.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.

d.- De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI/CLIENT per a l’enviament de la confirmació de la comanda.

En qualsevol cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a resoldre els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’USUARI/CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a dur a terme, durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al seu servei de venda online.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS de la promoció, en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació a les mateixes.

7. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

ROQUETA, titular del lloc web https://vinotecaorigen.com, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent RGPD-UE, LOPDGDD i l’LSSI-CE, i és assessorada en aquestes normatives per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè puguin exposar-los al seu lloc web.

7.1. PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL:

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web: https://vinotecaorigen.com, i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.

S’adverteix als USUARIS/CLIENTS que aquests drets estan protegits per la legislació espanyola i internacional vigent relativa a la propietat intellectual i industrial, Reial Decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions. També per la Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Així mateix, i sense perjudici de l’exposat, el contingut del LLOC WEB també té la consideració de programa informàtic i, per tant, li correspon també l’aplicació de tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intellectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix cap llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intellectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: https://vinotecaorigen.com.

Només s’autoritza l’ús dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, essent l’usuari l’únic responsable del mal ús de les mateixes.

8. NULLITAT:

En cas de què qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nulla, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web pot no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat que així ho reconegui de manera fefaent l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

9. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MANRESA, Partit Judicial de SANTA MARIA D’HORTA D’AVINYÓ, ciutat origen de ROQUETA, l’empresa propietària del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, a l’Article 40.5, per la que s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, a l’Article 5.1, relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

10. PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar-ne el contingut de bona fe.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i de l’LOPDGDD-3/2018, l’informem que omplir qualsevol formulari existent al LLOC WEB, https://vinotecaorigen.com, o enviar un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades en un fitxer titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS seran utilitzades per a l’enviament, mitjançant correu electrònic, de les gestions online i físiques que realitzi l’administrador de la pàgina web.

Per la simple visita al LLOC WEB els USUARIS/CLIENTS no faciliten informació personal, ni estan obligats a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada, i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L’administrador de la pàgina web entén que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

ROQUETA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i, en tal cas, contestar en un termini de 30 dies sempre que en conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garanteix la certesa de la informació; oposició, que podrà sollicitar per aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual es pot demanar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les mateixes; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web amb l’objectiu de poder transmetre-les a d’altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça de l’administrador del LLOC WEB o al Correu electrònic: vinoteca@vinotecaorigen.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no s’han modificat, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol canvi en les mateixes i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb l’objectiu de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/s formulari/s del nostre web estarà supeditat obligatòriament a què hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús i la Política de Privacitat.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en el seu article 21, li demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que poden ser del seu interès, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús mitjançant un check box al peu del formulari o pàgina web.

Per modificar, actualitzar o cancellar les seves dades personals, l’USUARI/CLIENT haurà d’escriure un correu electrònic des del seu compte a: vinoteca@vinotecaorigen.com, amb l’assumpte.

Per tant, l’USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha installat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció de les mateixes.